งานบริการทั่วไป

งานบริการทั่วไป

งานบริการทั่วไป

งานผลิตตู้,รางสายไฟ,ฯ

งานผลิตตู้,รางสายไฟ,ฯ

งานผลิตตู้,รางสายไฟ,ฯ

งานสร้างเครื่องจักร

งานสร้างเครื่องจักร

งานสร้างเครื่องจักร

ประกอบตู้ MDB และ DB

ประกอบตู้ MDB และ DB

ประกอบตู้ MDB และ DB